Nhảy đến nội dung
Tháng 02 Luận văn Thạc sỹ

Tháng 02/2023 - Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc Sỹ - Chuyên ngành Quản lý TDTT (8810301)

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 15h00 ngày 09/02/2023
Phòng bảo vệ: Toà B, phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT Họ và tên Tên đề tài CBHD
1 Nguyễn Minh Đăng Huy (202813001)

Động cơ tham gia sự kiện AFF Cup 2022 của du khách
Thành phồ Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Quốc Thắng
Trường ĐH Văn Lang
 

 

 

 

Lưu ý đối với người tham dự: 
1. Phòng bảo vệ có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường (nếu có);
2. Trang phục: lịch sự.