Nhảy đến nội dung
FSS

Thông báo ĐKMH trong HK1/2022-2023

THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ MÔN HỌC trong HK1/2022-2023 dành cho sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước 

1. Sinh viên (SV) ngành 1, ngành 2 chương trình tiêu chuẩn (TC), chất lượng cao (CLC) đăng ký môn học (ĐKMH) dựa trên kết quả đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) đã xây dựng và thời khóa biểu (TKB) các nhóm môn học do Nhà trường dự kiến tổ chức.

2. SV đăng nhập vào website Cổng thông tin sinh viên (CTTSV), chọn phân hệ Đào tạo và chọn Đăng ký môn học để đăng ký theo lịch sau:

Đợt 1: dành cho khóa 25ĐH (nhập học năm 2021): 13h00 - 13h00 ngày 20/04 - 22/04/2022

Đợt 2: dành cho khóa 24ĐH (nhập học năm 2020): 09h00 - 09h00 ngày 21/04 - 23/04/2022

Đợt 3: dành cho khóa 23ĐH (nhập học năm 2019): 13h00 - 13h00 ngày 25/04 - 27/04/2022

Đợt 4: SV tiêu chuẩn, chất lượng cao các khóa tuyển sinh từ năm 2018 trở về trước và sinh viên đại học bằng tiếng Anh từ khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở về trước đăng ký từ 09h ngày 26/4 – 09h ngày 28/4/2022.

25ĐH

24ĐH

23ĐH

*Lưu ý*

- SV chỉ đăng ký môn học dựa trên kết quả đăng ký KHHT và đăng ký đủ các môn học đã đăng ký KHHT (ngoại trừ trường hợp: trùng thời khóa biểu, nhóm môn học đã đủ số lượng).

- SV không được đăng ký các môn học sau nếu môn học trước SV đã từng đăng ký ở HK trước nhưng điểm trung bình môn học là điểm R hoặc điểm F (quá trình và giữa kỳ và cuối kỳ). (Ràng buộc điều kiện môn học trước)

II. Thời gian đăng ký môn học chính thức dành cho sinh viên chưa đăng ký KHHT hoặc đăng ký thêm môn ngoài KHHT hoặc đăng ký lại môn học bị hủy nhóm (nếu có):

1. Thời gian đăng ký như sau:

Đợt 1: SV tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng Tiếng Anh đăng ký bổ sung môn học từ 09h ngày 04/5 – 09h ngày 06/5/2022.

Đợt 2: SV đăng nhập vào CTTSV, chọn phân hệ Đào tạo, chọn đăng ký môn học, chọn thông tin để xem kết quả sơ bộ và đăng ký lại các môn học bị hủy do không đủ số lượng từ 13h ngày 11/05 – 13h ngày 13/5/2022.

2. Lưu ý:

- SV xem lại kết quả ĐKMH và cập nhật TKB chính thức trước khi bắt đầu HK 1 tuần.

- Thời gian đóng học phí dự kiến từ tuần 50 đến tuần 51 (kế hoạch năm học). Chi tiết SV theo dõi trên hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ thông báo của Phòng Tài chính.

III. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐKMH:

1. SV cần xem danh mục môn học từng ngành mở trong HK1/2022-2023 trong chương trình đào tạo trên hệ thống thông tin sinh viên và tham khảo ý kiến của GVCV tất cả các vấn đề ĐKMH như chọn môn học theo đúng tiến độ chương trình đào tạo đã ban hành, môn học vượt, môn tiên quyết, môn học song hành, môn học khác với lộ trình dự kiến của ngành, chọn các môn học tự chọn...

2. SV xem lại sơ đồ tích lũy trên hệ thống thông tin sinh viên và nội dung tóm tắt đề cương môn học được tích hợp trong CTĐT để ĐKMH cho phù hợp với tiến độ học tập.

3. SV từ khóa tuyển sinh 2020 trở về trước PHẢI đăng ký số tối thiểu 14 tín chỉ (TC), trừ các khóa sắp tốt nghiệp, hoặc SV đã học vượt môn học ở HK trước và phải đảm bảo:

· Học lực yếu không đăng ký quá 20 TC

· Học lực trung bình không đăng ký quá 30 TC

· Học lực TB - khá không đăng ký quá 35 TC

· Học lực khá không đăng ký quá 38 TC

· Học lực giỏi, xuất sắc không đăng ký quá 42 TC

4. HK1/2022-2023 là học kỳ chính SV khóa tuyển sinh 2021 PHẢI đăng ký số tín chỉ tối thiểu là 10 tín chỉ (TC), trừ học kỳ cuối khóa học và sinh viên không đạt trình độ Tiếng Anh theo quy định. Về khối lượng học tối đa mà sinh viên có thể đăng ký thì sinh viên được phép đăng ký nhiều môn học hơn so với số lượng môn học theo tiến độ chương trình đào tạo nhưng vẫn đảm bảo không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn; và thực hiện theo đúng quy định, quy trình đăng ký môn học của Trường.

5. Đối với SV lớp tiêu chuẩn khóa 22, khóa 23, khóa 24 lưu ý như sau:

a) SV đang ở trình độ Tiếng Anh Dự Bị 1, Tiếng Anh Dự Bị 2, Tiếng Anh Dự Bị 3, Tiếng Anh 1: không được phép đăng ký các môn học khác, chỉ tập trung học Tiếng Anh. Nếu SV đạt Tiếng Anh 1 phải đăng ký Tiếng Anh 2 và dừng học các môn học khác trong HK1/2022-2023.

b) SV đang học Tiếng Anh 2 trong HK2/2021-2022 hoặc Tiếng Anh 2 trong HK dự thính 2/2021-2022, HK hè/2021-2022: cho phép SV ĐKMH bình thường. Sau khi kết thúc HK2/2021-2022 hoặc HK dự thính 2/2021-2022, HK hè/2021-2022 sinh viên chưa đạt Tiếng Anh 2, sinh viên sẽ bị hủy kết quả ĐKMH và tạm dừng học các môn học khác ở HK1/2022-2023 để tập trung học Tiếng Anh cho đến khi đạt theo quy định.

6. Các môn Đồ án, chuyên đề nghiên cứu không có TKB, SV vẫn phải ĐKMH và liên hệ văn phòng Khoa để nhận đề tài và được hướng dẫn.

7. SV bắt buộc phải tuân thủ theo quy trình ĐKMH do nhà trường ban hành. Nếu có hoàn cảnh đặc biệt, SV phải có đơn xin hoãn đăng ký, xin dừng học,... trong khoảng thời gian đăng ký.

8. Việc ĐKMH của SV hoàn tất tại thời điểm kết thúc thời gian đăng ký môn học theo lịch đăng ký của từng Khoa, từng Khóa. Khi đã ĐKMH thành công SV không được hủy kết quả đăng ký.

9. Trong 07 tuần đầu của HK chính nếu thấy khó khăn có thể dẫn đến kết quả kém: sinh viên từ khóa tuyển sinh 2020 trở về trước có thể nộp đơn trực tuyến xin rút bớt môn học, nhưng phải đảm bảo còn tối thiểu 14 TC (trừ 2 học kỳ cuối của khóa học) và sinh viên khóa tuyển sinh 2021 sau khi rút môn học phải đảm bảo còn tối thiểu 10 TC.

Lưu ý: SV không được hoàn học phí (cho những môn học được giải quyết rút). SV sẽ nhận được điểm Rút (điểm R) trong bảng điểm học kỳ (SV chỉ được phép rút các môn học chưa hoàn tất quá trình học và đánh giá, không vi phạm quy định môn học dẫn đến không đủ điều kiện dự thi khi nộp đơn rút môn học).

10. SV đăng ký môn học thành công có nghĩa vụ hoàn thành học phí HK1/2022-2023 theo thông báo của phòng Tài chính. SV chưa hoàn tất nghĩa vụ học phí trong thời gian quy định, sẽ không tham gia đánh giá điểm quá trình, giữa kỳ và cuối kỳ. Vì nhà trường đã sắp xếp lớp học theo đăng ký của SV, vì vậy học phí chưa hoàn thành vẫn được ghi nợ và SV có nghĩa vụ hoàn thành học phí này ở lần sau.

Để đảm bảo quyền lợi cho SV, kính đề nghị các Khoa, Trung tâm thông báo rộng rãi cho tất cả SV biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của khoa, website, thông báo trong CTTSV, GVCV, ban cán sự lớp,…).