Nhảy đến nội dung
LVTS2020

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ

THÔNG BÁO 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301)

1. Thời gian: 14h00 ngày 05/03/2021

2. Địa điểm: phòng B106, cơ sở Tân Phong - Quận 7

3. Học viên bảo vệ:

LVTS