Nhảy đến nội dung
cô Hảo

ThS. Trần Thị Mỹ Hảo

Các môn phụ trách:  Tâm lý học trong Golf, Lý thuyết về huấn luyện golf,...
Thông tin chung:

  • Cử nhân chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao, Đại học Tôn Đức Thắng
  • Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học thể thao và vận động – Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc