Nhảy đến nội dung
Thay-Nguyen-Bang-Khoa-KHTT

NCS. Nguyễn Bằng

Thạc Sĩ Nguyễn Bằng
- Cử Nhân Huấn luyện thể thao Quần vợt.
- Thạc sĩ Khoa học giáo dục.
- NCS Quản lý thể thao Đại học thể thao Quốc lập Đài Loan.