Thông báo V/v đăng ký ngành học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước

Phòng đại học thông báo về việc đăng ký đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước.

(Chi tiết file đính kèm).