Thời khóa biểu lớp cao học học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (file đính kèm).

Thời khóa biểu đã cập nhật ngày 09/08/2018 đã bổ sung các học phần của chuyên ngành Xã hội học.