HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ TDTT (8810301)

Vào lúc 14h00 chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301).

STT Họ và tên Tên đề tài CBHD
1 Lê Bá Phúc (196013007) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với trang thông tin điện tử báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (Factors affecting reader satisfaction from Ho Chi Minh City Sports Newspaper website).  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Minh Thuận