Danh sách thi và không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ học kỳ hè/2017-2018

- Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ học kỳ hè/2017-2018 do không hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Sinh viên xem tại đây.