Thạc sĩ Quản lý thể thao

Chương trình cao học ngành Quản lý thể dục thể thao được xây dựng trên cơ sở Chương trình đào tạo của các Trường thuộc Top 500 trên Thế giới theo các tiêu chí QS và THE, như Đại học Michigan (Mỹ), Đại học Burapha (Thái Lan) và Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

Tổng khối lượng kiến thức đào tạo của Chương trình: 60 tín chỉ (TC), trong đó:

  • Kiến thức chung: 15 TC (chiếm 25%)
  • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 30 TC (chiếm 50%)
  • Luận văn: 15 TC (chiếm 25%)

Thời hạn đào tạo chương trình: 18 tháng

Mục tiêu đào tạo:

  • Đào tạo học viên có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội đất nước;
  • Có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý thể thao: kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông thể thao,...;
  • Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo, có năng lực tự học và học tập ở bậc học cao hơn;;
  • Có trình độ tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt (nghiên cứu, trao đổi học thuật, viết và trình bày báo cáo khoa học/luận văn thạc sĩ).