Vovinam

1. THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC

    - Tên môn học: Giáo dục thể chất –  Vovinam

    - Mã môn học: D01202

    - Số tín chỉ: 2(0,2), 60 tiết

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

    - Kiến thức: Những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển môn Vovinam, phương pháp phòng tránh chấn thương khi tham gia các hoạt động thể thao, luật thi đấu trong môn Vovinam, kỹ thuật tự vệ tay không cơ bản.

    - Kỹ năng: Sau khi học xong người học có thể nâng cao lượng vận động, khả năng phối hợp vận động, khả năng phản xạ, kỹ thuật thi đấu, hoàn thiện các kỹ thuật gạt đỡ phòng thủ, các kỹ thuật đá cơ bản trong môn Vovinam.

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

    - Giảng dạy cho sinh viên các kỹ thuật tấn pháp, chém, đấm, chỏ, đá và tự vệ tay không.

    - Bài quyền: Nhập môn quyền                     

    - Các bài tập bổ trợ, các bài tập phát triển thể lực.

4. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

    - Đánh giá quá trình (20%): Bài tập nhỏ, vấn đáp trên lớp

    - Kiểm tra giữa kỳ (30%): Thực hành – Bài quyền và Kỹ thuật 

    - Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành – Bài quyền, tự vệ và thi đấu