Bóng chuyền

1. THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC

    - Tên môn học: Giáo dục thể chất 1- Bóng chuyền

    - Mã môn học: D01003

    - Số tín chỉ: 2 (1,1), 45 tiết

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

    - Kiến thức: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức khái quát về bóng chuyền, lịch sử hình thành và phát triển,nguyên lí kỹ thuật, luật thi đấu, phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu.

    - Kỹ năng: Sinh viên có khả năng tham gia tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền như 1 hình thức rèn luyện sức khỏe, nâng cao hoạt động thể chất.

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

    - Lý thuyết:

        + Khái niệm chung về Bóng chuyền, lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền trên thế giới và ở Việt Nam.

        + Phân tích các kỹ thuật cơ bản trong bóng chuyền: kỹ thuật chuyền  bóng, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng.

        + Một số điều luật cơ bản môn Bóng chuyền.

        + Các loại chấn thương cơ bản và cách phòng chống chấn thương trong thi đấu Bóng chuyền.

    - Thực hành:

        + Kỹ thuật cơ bản  của môn Bóng chuyền : kỹ thuật chuyền  bóng, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng.

        + Các bài tập bộ trợ trong môn Bóng chuyền, các bài tập phát triển thể lực.

        + Hướng dẫn sinh viên biết được cách thức thi đâu.

4. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

    - Đánh giá quá trình (20%): Bài tập nhỏ, vấn đáp trên lớp

    - Kiểm tra giữa kỳ (30%): Thực hành

    - Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành