Bóng bàn

1. THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC

    - Tên môn học: Giáo dục thể chất 2 – Bóng bàn

    - Mã môn học: D01205

    - Số tín chỉ: 2(0,2), 60 tiết

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

    - Kiến thức: Giúp sinh viên nắm bắt được lịch sử hình thành và phát triển bộ môn bóng bàn, một số điều luật cơ bản của Bóng Bàn. Cách thức phòng tránh, sơ cứu chấn thương, vệ sinh thể thao trong bóng bàn.

    - Kỹ năng thực hành: Giúp cho sinh viên có thể tập luyện và thi đấu được bóng bàn, phát triển các tố chất thể lực cho sinh viên.

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

    -  Những động tác kỹ thuật cơ bản bóng bàn (giao bóng, líp bóng, gò bóng, cắt bóng).

    - Cách thức thi đấu đơn và thi đấu đôi.

    -  Một số chiến thuật cơ bản trong bóng bàn, cách thức tổ chức 1 giải đấu.

    - Tổ chức các trận thi đấu tập cho sinh viên.

4. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

    - Đánh giá quá trình (20%): Bài tập nhỏ, vấn đáp trên lớp

    - Kiểm tra giữa kỳ (30%): Thực hành 

    - Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành