Aerobic- Thể dục nhịp điệu

1. THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC

    - Tên môn học: Thể dục nhịp điệu Aerobic

    - Mã môn học: D01005

    - Số tín chỉ: 2(1,1), 45 tiết

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

    - Kiến thức: 

        + Nắm được những kiến thức khái quát về lịch sử hình thành và phát triển môn thể dục nói chung và môn thể dục nhiệp điệu nói riêng.

        + Ghi nhớ và hiểu rõ các kỹ thuật cơ bản môn thể dục nhịp điệu, nội dung và cấu trúc của một bài thể dục nhịp điệu, luật thi đấu của môn thể dục nhịp điệu, cũng như phương pháp phòng chống chấn thương có thể giúp cho sinh viên có thể phòng tránh chấn thương khi tham gia các hoạt động thể thao.

        + Sau khi học xong người học có thể tự tập nâng cao lượng vận động, khả năng phối hợp vận động của bản thân. Phát huy được khả năng biểu diễn và cảm nhận âm nhạc của bản thân. Tiếp xúc tập luyện và hoàn thiện các kỹ thuật độ khó cơ bản của môn thể dục nhịp điệu.

    - Kỹ năng tác nghiệp: 

        + Sinh viên có thể thực hiện được một chuỗi vũ đạo thể dục nhịp điệu liên tục với nhạc nền (gồm đầy đủ 7 bước cơ bản Aerobic).

        + Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản của 4 nhóm kỹ thuật độ khó thể dục nhịp điệu.

        + Thực hiện thành thạo các bài tập bổ trợ kỹ thuật và các bài tập phát triễn các tố chất thể lực

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

    - Lý thuyết:

        +  Giới thiệu khái quát về môn thể dục, lịch sử hình thành và phát triển môn thể dục nhịp điệu

        +  Những kỹ thuật cơ bản trong 4 nhóm độ khó của thể dục nhịp điệu

        + Nội dung và cấu trúc một bài thể dục nhịp điệu

        + Luật thi đấu môn thể dục nhịp điệu (Aerobic) tại Việt Nam

        + Vệ sinh học và chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục

    - Thực hành: 

        + 7 bước cơ bản Aerobic, các bài tập hình thành tính nhịp điệu.

        + Các bài tập bổ trợ nhịp điệu trong môn Aerobic, các bài tập phát triển thể lực

        + Thực hiện các kỹ thuật cơ bản của 4 nhóm độ khó Aerobic

        +  Thực hiện chuỗi vũ đạo thể dục nhịp điệu trên nhạc nền

4. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

    - Đánh giá quá trình (20%): Bài tập nhỏ, vấn đáp trên lớp

    - Kiểm tra giữa kỳ (30%): Thực hành

    - Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành